Ungdomsbedrift

Refleksjon rundt egen læring og mulighet for eksamen

 

Gjennom The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) får elever som deltar i Ungdomsbedrift mulighet til å reflektere rundt kompetanser og grunnleggende ferdigheter, samt avlegge en internasjonal eksamen. ESP tilbys i over 30 land i Europa, og i Norge er alt materiell oversatt til norsk.

Både egenevalueringen og eksamen gjøres online.

Egenevaluering

Egenevalueringen består av en pre-undersøkelse (del 1) i oktober før elevene er «utsatt» for UB og en post-undersøkelse (del 2) i mars/april når elevene har erfaring med UB.

I egenevalueringen reflekterer elevene rundt:

  • Entreprenørielle kompetanser
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Framtidsplaner
  • UB-erfaringen (kun i del 2)

Lærer mottar link til egenevalueringen, og videresender denne linken til elevene. Egenevalueringen tar 20-30 min å gjennomføre. Elever som har gjennomført del 1 og del 2 mottar et dokument som viser hvordan eleven selv mener at han/hun har utviklet seg innen entreprenørielle kompetanser fra oktober til mars/april.

UB-lærer vil få tilgang på egen elevers resultater. Dette kan benyttes i refleksjonssamtale med hver enkelt elev.

Mer informasjon er tilgjengelig HER

Eksamen

Det er kun elever som har besvart egenevalueringen (del 1 & 2) som får mulighet til å ta eksamen. Eksamen tar 1 time og gjøres i klasserommet. Eksamen foregår i mai/juni og settes opp på den dato og det tidspunktet som UB-lærer ønsker.

Elevene får spørsmål knyttet til oppstart, drift og avvikling av en bedrift, forståelse av en idéutviklingsprosess fra idé til marked, og økonomiske forståelse (finansiering, budsjett, regnskap). Elever som skårer 70% eller høyere har bestått eksamen og mottar et europeisk eksamensbevis.

Eksamensbeviset er anerkjent av The Lifelong Learning Programme i EU.

Eksamensbeviset bekrefter at elevene har ervervet entreprenørielle kompetanser som kreativitet, samarbeidsevne, selvtillit, å ta initiativ, å ta ansvar, gjennomføringsevne og evne til problemløsning – gjennom deltakelse i Ungdomsbedrift.

Det er utviklet en prøveeksamen («demo») som elever og lærere kan teste i forkant av eksamen.
Sjekk prøveeksamen HER 

UB-lærer vil få opplæring i hvordan administrere eksemensverktøyet og tilgang på egne elevers resultater.

Hvordan delta?

ESP går gjennom lærer, dvs. at lærer må forplikte seg til å sette av tid til selv å bli kjent med verktøyet og tid i undervisningen til eksamen. Alle UB-lærere får tilbud om å delta i ESP ved skolestart. Lærere som deltar får opplæring og oppfølging av UE underveis i skoleåret.

Materiell for lærer

Lærere som deltar i ESP får tilgang på en e-bok for lærer som hjelp i arbeidet. I e-boken finner du ressurser som filmer, eksamensveiledning og ordliste. Ordlisten tar for seg alle begreper knyttet til etablering, drift og avvikling av en bedrift, dette er begreper som elevene vil møte i eksamen. Ordlisten kan deles med elevene og benyttes i forberedelsesarbeidet til eksamen.