Ungdomsbedrift

Årsrapport

Årsrapporten skal legges fram for og godkjennes av generalforsamlingen og skal minst inneholde:

1. Årsberetning: Tekst om hvordan driften har gått gjennom skoleåret. Hva var ideen, navn på elevene i ungdomsbedriften, høydepunkter gjennom UB-året/oppnådde resultater, hva lærte dere og eventuelt annet som dere vil ha med.

2. Årsregnskap: Skal inneholde en oppstilling av resultatregnskap og balanse, samt oversikt over fordeling av overskudd.

3. Revisorberetning: Revisor skal behandle og godkjenne regnskapet. Revisor skal bekrefte skriftlig at han/hun har gjennomgått regnskapet og funnet det i orden.

Årsrapporten er ungdomsbedriftens sluttrapport, og dere utarbeider denne rett før bedriften legges ned. Årsrapporten trenger ikke være lang, to sider er nok. I høyremenyen finner dere en mal for årsrapport som dere kan fylle ut.

Noen ungdomsbedrifter velger å benytte delårsrapporten sin som utgangspunkt for årsrapporten. Resultatet blir en lang og utfyllende rapport. I høyremenyen finner dere eksempler på ungdomsbedrifter som har brukt delårsrapporten som mal, og skrevet årsrapport ut fra denne.

Når årsrapporten er godkjent av generalforsamlingen, skal dere laste denne opp på bedriftens side. Alternativt kan dere sende den på epost til UE i fylket. Det er UE i fylket og ansvarlig lærer for ungdomsbedriften som godkjenner ungdomsbedriftens årsrapport, og deretter deler ut attester til elevene som deltok.