Ungdomsbedrift

Markedsføring

Markedsføring er all aktivitet som går ut på å skaffe kunder og ta godt vare på disse. Mange setter likhetstegn mellom markedsføring og reklame. Men markedsføring er mye mer enn reklame.

Ingen produkter er så gode at de selger seg selv. Skal bedriften greie seg, må dere fortelle kundene om ungdomsbedriften, om produktene deres og hva dere er flinke til.

Det er mange ulike måter å fortelle kundene om bedriften eller produktet: gjennom nettsider, sosiale medier, salg, reklame og PR/omtale i media. Ett eksempel på omtale i media er innslaget om RakettForsker UB på NRK. Se innslaget HER

Arbeid med markedsføringen bør ikke være tilfeldig. Dere bør ha en markedsplan. I markedsplanen skal mål og muligheter beskrives.

Markedsplan

En markedsplan bør inneholde:

1. Situasjonsanalyse: Resymé av markedsundersøkelsen og SWOT-analysen. SWOT-analyse handler om å finne sterke og svake sider (interne faktorer i bedriften), samt muligheter og trusler (eksterne faktorer/forhold utenfor bedriften). Se nærmere omtale av dette under Markedsundersøkelse.

2. Markedsmål: Når dere har gjort en situasjonsanalyse, må dere bestemme dere for hva dere vil oppnå. Målene bør være så konkrete og realistiske som mulig. Ungdomsbedriftens mål kan være både kvantitative og kvalitative, kortsiktige og langsiktige. Markedsmålene kan for eksempel dreie seg om størrelse på salget, markedsandel og lønnsomhet. Et eksempel er "I januar skal vi nå en salgsinntekt på kr. 5.000 ". Vi anbefaler å bruke SMART- modellen. Se nærmere omtale av dette  under Visjon og mål.

3. Markedsstrategi: Situasjonsanalysen forteller dere hvor dere er i dag, og målene gir uttrykk for hvor dere ønsker å ende opp. Dere har et utgangspunkt og et mål, men dere har ikke bestemt hvilken vei dere skal gå, det vil si hvilken strategi dere skal velge.Når dere skal legge en strategi, må dere vite hvem som er målgruppen deres og finne fram til de mest effektive markedsføringstiltakene.

Markedsundersøkelsen sier noe om hvilken målgruppe dere skal selge til og hva målgruppa vil ha. Først når dette er kartlagt, kan dere bestemme hvordan dere skal nå fram til målgruppen. Metoder for å nå ut med et budskap til en målgruppe kalles markedsføringstiltak. De deles gjerne inn i fem hovedområder: produkt, pris, plass, påvirkning og personale. De fem P-er. Bruken av de fem tiltakene må sees i sammenheng og kombinasjonen av dem utgjør markedsstrategien. Les mer om de fem P-er i vedlegget i høyremenyen.

4. Handlingsplan: Når strategien er lagt, legger dere en mer detaljert plan for hvordan markedsføringen i deres ungdomsbedrift skal gjennomføres. Benytt malen "Plan for markedsføringstiltak" i høyremenyen som et utgangspunkt.

5. Oppfølging: Markedsplanen gir dere en rettesnor for arbeidet. Bruk markedsplanen flittig gjennom året, og gjør nødvendige justeringer når situasjonen tilsier det. Det vil oppstå situasjoner som gjør at markedsføringen må justeres i forhold til planene. Det er også viktig at dere med jevne mellomrom kontrollerer om dere har nådd/er i ferd med å nå de målene dere satte. Hvis det er avvik, er det lurt å kartlegge årsakene til dette, og lære av eventuelle feil.