Ungdomsbedrift

Hva mener elevene selv at de lærer?

Ungt Entreprenørskap (UE) har gjennomført en egenevaluering blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16 og i skoleåret 2014/15. Formålet var videreutvikling og forbedringer av UB-programmet.  

I egenevalueringen gir UB-elevene tilbakemelding om egen utvikling på ulike variabler fra høst til vår.  Tilbakemeldingene er positive og i tråd med de kompetansene UE sier at elevene skal utvikle ved deltakelse i Ungdomsbedrift.

Det er viktig å påpeke at undersøkelsen er utført av UE og ikke av et forskningsinstitutt. Det er vanskelig å si noe om samfunnseffekten av UB ut fra undersøkelsen da vi ikke har utført en tilsvarende undersøkelse i en kontrollgruppe. Styrkene ved undersøkelsen er at det er gjennomført en før (pre) og etter (post) undersøkelse som tar sikte på å måle utvikling over tid.

I skoleåret 2015/16 deltok 1200 elever i hele landet i undersøkelsen. I skoleåret 2014/15 deltok 1650 elever i hele landet i undersøkelsen. I skoleåret 2013/14 deltok 200 elever i Oslo, Akershus og Rogaland en pilot-undersøkelse.  Resultatene fra undersøkelsene er tilgjengelig i høyremenyen.

Hovedfunn fra 2015/16-undersøkelsen

  • 73 % av UB-elevene svarer at de har ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å starte og drive en ny bedrift.
  • På slutten av UB-året svarer 8 av 10 UB-elever at de vet hvordan man skal starte og drive en bedrift (mot 5 av 10 på starten av året).
  • 7 av 10 UB-elever svarer på slutten av UB-året, at de har en viktig rolle for å skape verdier for framtida på (mot 4 av 10 på starten av året).
  • Elevene rapporterer at de i løpet av UB-året har blitt bedre til å ta initiativ, tenke nytt, være kreativ, ta risiko, stole på seg selv, samarbeide, løse problemer, fatte beslutninger, ta ansvar, bygge nettverk, benytte seg av nettverk, kommunisere med andre og benytte seg av andres tilbakemeldinger og råd.
  • Elever som har brukt 8 eller flere timer (på skolen og på fritida) per uke på UB, skårer seg selv jevnt over høyere på flere variabler enn elever som har brukt færre timer på UB per uke.

Hør hva elev Silje sier hun har lært om bedriftsetablering ved deltakelse i UB HER

Hør hva elev Annelin sier om sine erfaringer med UB HER