Ungdomsbedrift

Forankring i fellesfag

Nye læreplaner høst 2020

Utdanningsdirektoratet fornyer læreplaner for alle fag. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at fagene skal være relevante for elevenes, samfunnets og arbeidslivets behov, det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og at elevene skal få mer tid til dybdelæring.

Dybdelæring handler om å utvikle kunnskap og se sammenhenger i fag og mellom fagområder. Elevene skal få trening i å reflektere, se relevans og sammenhenger og å tenke nytt og være kreative. Det å kunne formulere spørsmål og søke svar, samt å sette ord på egen læring og å samarbeide blir en viktig del av læreprosessen. For å få til dette må opplæringen gi elevene rom for undring, å utforske, å være kreative og nysgjerrige. Elevene skal ta en mer aktiv rolle i egen læring. Ungdomsbedrift er en metode som imøtekommer fagfornyelsen på dette.

Fellesfagenes relevans

Ungdomsbedrift etableres med basis i ett programfag på studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Fellesfagene fungerer som støttefag. Ungdomsbedriftsmetoden gir altså gode muligheter for å jobbe tverrfaglig. Dette forutsetter samarbeid mellom UB-lærer og fellesfaglærer, og tilrettelegging fra skoleledelsen.

Gjennom Ungdomsbedrift, jobber elevene praktisk og utforskende og erfarer at fagene blir relevante. De må søke kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i arbeids- og næringslivet. Elevene får erfaring med å bruke det de har lært i fellesfagene i nye og ukjente situasjoner

Fellesfagene er særlig relevante når ungdomsbedriftselevene jobber med:

  • Utformer CV og søknad (norsk)
  • Fordeler roller og ansvar, deltar i demokratiske prosesser (samfunnskunnskap, norsk, historie)
  • Utformer visjon og mål, markedsføringsmateriell (norsk)
  • Utforsker lokalsamfunnet og bygger nettverk (samfunnskunnskap)
  • Presenterer bedriften/ideen foran et publikum (norsk)
  • Skriver forretningsplan, møtereferater, delårsrapport og årsrapport (norsk)
  • Setter opp budsjett og fører regnskap (matematikk)
  • Utformer bærekraftige løsninger (samfunnkunnskap, naturfag og geografi)

I høyremenyen finner du utdrag fra de nye læreplanene i fellesfag. I utdragene har vi gulet ut formuleringer og hentet fram de kompetansemål som du kan koble til arbeidet med Ungdomsbedrift.