Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift bygger på en pedagogikk der erfaringslæring er viktig. Det legges vekt på elevinvolvering og elevansvar. 

Hva er Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift (UB) er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og en mentor fra det lokale næringslivet.

Fokuset ligger på læringen som skjer i elevgruppen og hos den enkelte elev. Arbeid med ungdomsbedrift ses som en sammenhengende læreprosess, der ulike fag og emner kan knyttes til de ulike fasene. Ungdomsbedrift bygger på erfaringslæring ved å knytte teori og praksis tett sammen. Praktiske gjøremål i bedriften danner utgangspunkt for å søke svar, kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet.

Vi mener det er viktig å involvere miljøer utenfor skoleverket i elevenes læring. Ved å la elevene få erfaring med ulike læringsarenaer utenfor skolen og trekke inn personer fra arbeids- og næringsliv får elevene et konkret og praktisk innblikk i arbeidslivet og lokalsamfunnet som skolen er en del av. Dette åpner for alternative tilnærminger til faglige tema i undervisningen, som kan bidra til økt forståelse og refleksjon hos elevene.

De lokale rammene og tilnærmingene til programmet vil være ulike på forskjellige skoler. Det er derfor stor variasjon i hvordan Ungdomsbedrift organiseres og gjennomføres. Ungdomsbedriftene etableres med basis i et utdanningsprogram og knyttes til bestemte kompetansemål i de fagene som integreres i opplæringen.

Forankring av Ungdomsbedrift i ny Overordnet del

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag bidrar til å realisere opplæringens brede formål.

Ungdomsbedrift har god forankring i Overordnet del. I høyremenyen finner du et dokument som viser hvordan Ungdomsbedrift kan bidra til å realisere opplæringens brede formål.

The Entrepreneurial School

Ungt Entreprenørskaps europeiske paraplyorganisasjon JA Europe har utviklet en digital plattform for lærere. Plattformen skal bidra til å dele de gode eksemplene på entreprenørskap i utdanning i Europa. Plattformen heter The Entrepreneurial School (TES). 85 skoler fra 10 ulike land (deriblant Norge) har delt aktiviteter og metoder.

Les mer om The Entrepreneurial School