Ungdomsbedrift

Hva lærer elevene?

Gjennom Ungt Entreprenørskap sine undersøkelser rettet mot UB-lærere og UB-elever, gir lærere og elever tilbakemelding om at UB-elevene utvikler entreprenørielle kompetanser og grunnleggende ferdigheter ved deltakelse i Ungdomsbedrift.

Forskningsprosjekter ledet av Østlandsforskning viser at UB-elevene utvikler økt kunnskap om hva som kreves for å starte egne bedrifter og at de i større grad faktisk også etablerer egne bedrifter senere i livet (langtidseffekt).

Under finner du en oversikt og oppsummering av undersøkelser og forskning utført de siste åtte årene.

Egenevaluering blant UB-elever i skoleåret 2017/18

The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er et tilbud til lærere og elever som gjennomfører Ungdomsbedrift. ESP består av en egenevaluering som elevene gjør på starten og på slutten av skoleåret. I egenevalueringen reflekterer elevene rundt entreprenørielle kompetanser, grunnleggende ferdigheter og framtidsplaner.

I skoleåret 2017/18 deltok 919 UB-elever i egenevalueringen, dvs. 8,1% av det totale antalle UB-elever. Elevene kom fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

2017/18-elevene vurderer seg selv høyere på samtlige variabler innen entreprenørielle kompetanser - på slutten kontra starten av skoleåret: 

 • Kreativitet
 • Gjennomføringsevne
 • Selvtillit
 • Samarbeidsevne
 • Å ta ansvar
 • Å ta initiativ
 • Evne til problemløsning

Andre interessante funn:

 • Elevene vurderer også seg selv høyere på samtlige variabler innen grunnleggende ferdigheter - på slutten kontra starten av skoleåret.
 • 56% av elevene svarer på slutten av skoleåret at de foretrekker å drive egen bedrift når de blir spurt om sine framtidsplaner.
 • 8 av 10 elever er svært fornøyd eller fornøyd med Ungdomsbedrift som metode for å lære.
 • 8 av 10 elever er svært fornøyd eller fornøyd med støtte og oppfølging fra UB-lærer.

Rapporten er tilgjengelig i høyremenyen.

UB-lærer undersøkelsen, 2018

Ungt Entreprenørskap gjennomførte en undersøkelse blant alle UB-lærere i våren 2018. 37% av alle UB-lærere besvarte undersøkelsen. I undersøkelsen ble lærerne bla. bedt om å vurdere elevenes læringsutbytte.Her er flere interessante funn:

 • Én UB-elev bruker i snitt 255 timer per skoleår til UB-arbeid (hvorav 184 timer på skolen).
 • 8,7 av 10 lærere mener de når kompetansemål i læreplanen gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • 9,5 av 10 lærere mener at elevene blir bedre til å samarbeide med hverandre (internt i UB-en)
 • 8,5 av 10 lærere mener at elevene blir bedre til å løse utfordringer, ta ansvar, ta initiativ, utvikle selvtillit, å jobbe kreativt og til å gjennomføre/fullføre arbeidsoppgaver.
 • 7,5 av 10 lærere mener elevene blir bedre til å reflektere over egen læring
 • 5,5 av 10 lærere mener elevene blir bedre til å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv.

Rapporten er tilgjengelig i høyremenyen.

Langtidseffekt av Ungdomsbedrift, 2018

Østlandsforskning gjennomførte våren 2018 prosjektet ‘Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift’. Målet var å undersøke om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring og Studentbedrift (SB) i høyere utdanning bidrar til å øke andelen unge mennesker som har entreprenørielle ambisjoner, er involvert i bedriftsetablering og sosialt entreprenørskap, og øker sin ansettbarhet mm. I undersøkelsen deltok 2000 personer som er 24-26 år. Halvparten av de spurte deltok i UB i perioden 2009-2011, mens den andre halvparten ikke har deltatt i UB.

Forskningen viser bla. at: 

 • UB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i grunnopplæringen
 • SB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i høyere utdanning
 • SB-deltakere ser oftere entreprenørielle muligheter og rapporterer oftere at de har entreprenøriell kapasitet enn ikke-deltakere
 • UB-deltakere og SB-deltakere rapporterer oftere at de ønsker en karriere som selvstendig næringsdrivende enn ikke-deltakere
 • Både UB-deltakere og SB-deltakere rapporterer oftere at de har etablert bedrift enn ikke-deltakere
 • SB-deltakere rapporterer oftere at de har vært involvert i sosialt entreprenørskap enn ikke-deltakere

 Forskningsrapporten er tilgjengelig HER

The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education, 2017

Østlandsforskning lanserte i november 2017 resultatene fra et europeisk forskningsprosjekt kalt The Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE). I fem europeiske land har det blitt forsket på effektene av Ungdomsbedrift (videregående skole), og over 12 000 respondenter har deltatt i prosjektet.

Fra den kvantitative delen av undersøkelsen konkluderer rapporten blant annet med at elevene som har mange timer (>100t) entreprenørskapsundervisning (UB) har:

 • Større kunnskap om og sannsynlighet for egen etablering
 • Høyere score på prosjektledelse, mestringsevne, problemløsningsevne og teamarbeid
 • Høyere score på å ta initiativ og på samfunnskompetanse
 • De blir bedre på muntlig kommunikasjon, matematikk, digital kompetanse og "lære å lære" 
 • Lavere sykefravær, høyere skolemotivasjon og innsats – og forbedret prestasjon!

Forskningsrapporten er tilgjengelig HER 

Egenevaluering blant UB-elever i skoleåret 2015/16

Ungt Entreprenørskap (UE) gjennomførte en egenevaluering blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16 og i skoleåret 2014/15. I egenevalueringen gir UB-elevene tilbakemelding om egen utvikling på ulike variabler fra høst til vår. Resultatene fra begge undersøkelser er tilgjengelige i høyremenyen.

1.200 elever besvarte egenevalueringen i 2015/16. Elevene kom fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Undersøkelsen viser at:

 • Elevene rapporterer at de blir bedre til å bygge nettverk, løse problemer, ta risiko, tenke nytt, stole på seg selv og at de blir bedre til å fatte beslutninger (entreprenørielle kompetanser).
 • Elevene rapporterer at de blir bedre på «å søke og kritisk velge blant ulike informasjonskilder», «å uttrykke meg skriftlig» og «å uttrykke meg muntlig» (grunnleggende ferdigheter).
 •  Elevene rapporterer at de blir bedre på «å mestre de fleste skolefagene» i løpet av skoleåret. De rapporterer også at de trives på skolen i større grad på slutten av skoleåret enn på starten. (Motivasjon, mestring og trivsel)
 • 8 av 10 UB-elever svarer at de vet hvordan man skal starte og drive en bedrift på slutten av skoleåret (mot 5 av 10 på starten av året).
 • 7 av 10 UB-elever svarer at de har en viktig rolle for å skape verdier for framtida på slutten av skoleåret (mot 4 av 10 på starten av året).
 • UB-elevene rapporterer også at de har bedre kjennskap til begreper som verdiskaping, risikovilje og forretningsutvikling på slutten av skoleåret enn på starten.

Hør hva UB-elev Annelin forteller om noe at det hun har lært etter deltakelse i Ungdomsbedrift HER

Hør hva UB-elev Silje forteller om hva hun har lært etter deltakelse i Ungdomsbedrift HER 

Rapporten er tilgjengelig i høyremenyen.  

Langtidseffekt av Ungdomsbedrift, 2011 

Høsten 2011 gjennomførte Østlandsforskning ("Ungdomsbedrift og entreprenørskap", notat nr. 2011/17) en undersøkelse på egenetablering blant personer i alderen 24-25 år. I undersøkelsen deltok 1187 personer som da var 24-25 år. Rundt halvparten av respondentene deltok i UB i perioden 2003/04-2005/06, mens den andre halvparten ikke deltok i UB (kontrollgruppe).

Forskningen viser at:

 • 12 prosent av tidligere UB-deltakere har etablert virksomhet, mot 8 prosent i kontrollgruppen.
 • 33 prosent av tidligere UB-deltakere har lederansvar, mot 25 prosent i kontrollgruppen. 
 • 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp, mot 41 prosent i kontrollgruppen. 
 • 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende, mot 39 prosent i kontrollgruppen.

 Forskningsrapporten er tilgjengelig HER