Ungdomsbedrift

Hvorfor entreprenørskap?

Det er en realitet at vi lever i en verden hvor endringer skjer raskt. Det er raske endringer innenfor arbeidsmarkedet, omsorgssektoren, miljøområdet, teknologiområdet, og mange andre deler av samfunnet. Entreprenørskap blant unge er nødvendig for at vi skal klare omstillingen til en ny virkelighet i Norge og i verden.

Gjennom entreprenørskap i utdanningen, utvikler elever og studenter relevant kompetanse for å møte et arbeidsliv i endring. I programmet Ungdomsbedrift trenes elever bla. i kreativitet, å ta initiativ, å skape, å gi ideene sine liv og å samarbeide. Elevene sitter igjen med innovasjons- og entreprenørskapskompetanse som er viktig for Norges framtid.

Entreprenørskap i utdanning

I Norge er det bred politisk enighet om en satsing på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. Entreprenørskap har vært på den politiske agendaen i Norge i flere tiår, og vi er et av de landene i Europa der det er svært mange politiske dokumenter (handlingsplaner, stortingsmeldinger, NOUer) som viser at Norge har en målrettet strategi på dette området.

En vanlig inndeling av entreprenørskap i utdanning er å skille mellom å lære om, for og gjennom entreprenørskap:

Utdanning om entreprenørskap innebærer at elever/studenter lærer om entreprenørskapets betydning og rolle i et moderne samfunn, med vekt på viktigheten av et innovativt, kreativt og nytt næringsliv.

Utdanning for entreprenørskap skal gi elever/studenter opplæring og trening i å utvikle ferdigheter og kompetanser som grunnlag for å starte opp og drive egen virksomhet.

Utdanning gjennom entreprenørskap legger vekt på at elever/studenter arbeider med en entreprenøriell prosess som en pedagogisk metode.

Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift er utdanning gjennom entreprenørskap. Det er selve prosessen som er viktig. Gjennom praktiske oppgaver blir elevene utfordret til å organisere seg, samarbeide, gjøre valg, se muligheter og løse utfordringer. Gjennom refleksjon forstår de egne læringsprosesser. Dette forsterker elevenes læring. Læring og utvikling er en del av et sosialt samspill der kunnskap skapes og gjøres relevant for elevene som deltar.

Elevene tar med seg kunnskapen og erfaringene fra Ungdomsbedrift videre, dvs. kunnskapen og erfaringene får en overføringsverdi til andre fag og til andre deler av livet.