Ungdomsbedrift

Økonomisk rammeverk

Å drive ungdomsbedrift (UB) handler blant annet om å skape verdier gjennom å kjøpe og selge varer og tjenester. Skattemyndighetene i Norge har tilrettelagt et rammeverk som skal være til hjelp for alle ungdomsbedrifter.  Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner. 

Last ned Skatteetatens informasjonsskriv i høyremenyen.

Omsetningsgrensen

Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid. 

Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen.

Dersom ungdomsbedriften omsetter for mer enn kr. 140 000 vil den kunne bli registreringspliktig for merverdiavgift og skattepliktig for overskuddet. Dersom ungdomsbedriften passerer kr. 100 000 i omsetning, så anbefaler vi at dere tar kontakt med UE fylke som vil sende dere til Skatteetaten for veiledning.  

Omsetningen i en ungdomsbedrift består av alle inntektene som ungdomsbedriften har i løpet av sin levetid:

  • Inntekter fra salg av varer/tjenester er en del av omsetningen.
  • Alle annonseinntekter og sponsorinntekter er en del av omsetningen. Dette er en inntekt for UB-en mot en gjenytelse. Eksempler på gjenytelser er at UB-en profilerer og/eller omtaler personen/bedriften (som sponser UB-en) på nettsider, i sosiale medier, i informasjonsmateriell, i presentasjoner, på emballasje, på stand etc.

Premiepenger er ikke en del av omsetningen til en UB, så lenge premien er uten noen form for gjenytelse.

Hva er levetid? Ungdomsbedriftens levetid beregnes fra det tidspunktet bedriften ble registrert til den ble avviklet i UEs database.

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap

Årsaken er at dere til enhver tid skal ha oversikt over inntekter og utgifter. Dere må ha gode rutiner og føre regnskapet fortløpende

Alle ungdomsbedrifter skal ha en voksenperson som opptrer som "revisor". Dette kan være lærer, en foresatt eller en annen ekstern person som har økonomikompetanse. Revisors viktigste oppgave er å godkjenne årsregnskapet på slutten av skoleåret.

Gjeld

En ungdomsbedrift skal ikke pådra seg gjeld.

Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Ungdomsbedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betaletilbake. Dvs. penger i kasse/bank - (minus) allerede pådratt gjeld(leverandørgjeld/skyldig lønn).

Lønn

Elevene i en ungdomsbedrift kan ta ut lønn dersom ungdomsbedriften går med overskudd.

Ungdomsbedriften skal ikke gjennomføre forskuddstrekk av lønn når samlet utbetaling per elev ikke overstiger kr. 10 000 per kalenderår (jan-des). Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal hele beløpet innberettes (rapporteres) til skattemyndighetene. 

Lærer eller mentor skal ikke ha lønn fra ungdomsbedriften.