Ungdomsbedrift

Generalforsamling

I alle bedrifter og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes en årlig generalsforsamling. Dette gjelder også for ungdomsbedrifter. Dere avholder deres generalforsamling når bedriften skal avvikles mot slutten av skoleåret. Generalforsamlingen gjennomføres stort sett som et styremøte, men med en annen saksliste. "Eventuelt" skal ikke være på saklisten under et slikt møte.

Forarbeid

Det er en del forarbeid før generalforsamlingen kan avholdes. Alle som har kjøpt andeler i ungdomsbedriften skal ha innkalling. I tillegg har lærer og mentor mulighet til å delta.

Husk:

 • Innkallingen sendes ut to uker før møtet og skal inneholde dato, klokkeslett, sted og saksliste
 • Å booke møterom.
 • Innkallingen underskrives av daglig leder og styreleder.
 • Årsrapporten må være ferdig skrevet, kopiert opp til alle eierne og delt ut før møtet.
 • Regnskapet skal være avsluttet og revidert. Her lager økonomiansvarlig et forslag på fordeling av overskudd (evt. i henhold til vedtekter) som legges fram for eierne.
 • Dere bør ha klar et forslag til ordstyrer og referent før møtet starter.

Saksliste

Sak 1: Velkommen og godkjenning av innkalling.

Sak 2: Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Sak 3: Godkjenning av årsregnskapet, tilbakebetaling av andeler og fordeling av overskudd.

Sak 4: Godkjenning av årsrapport.

Sak 5: Takk til mentor og lærer.

Gjennomføring av møtet

Daglig leder eller styreleder ønsker alle velkommen og spør om noen har innvendinger til innkallingen. Deretter går daglig leder/styreleder over til sak 2 og kommer med forslag til de som skal velges. Den som blir valgt til ordstyrer fortsetter da med sak 3 og gir ordet til bedriftens økonomiansvarlig som forklarer regnskapet slik det står i årsrapporten. Deretter begrunner økonomiansvarlig hvordan bedriftens overskudd skal disponeres. Vedtaket protokollføres av referenten.

Ordstyrer går så videre til sak 4 og ber hver avdelingsleder lese igjennom sin del av årsrapporten til godkjenning. Er det noen av eierne som ønsker endring i teksten må det protokollføres. Avslutningsvis tar ordstyrer sak 5 med å takke mentor og lærer. Det er også mulighet for å gi ordet til lærer og mentor for en sluttkommentar. Møtet heves av ordstyrer når sakslisten er gjennomført.

Etterarbeid

Husk:

 • Referat fra avsluttende Generalforsamling (protokollen) skal underskrives av de to som ble valgt innledningsvis på møtet.
 • Referat fra avsluttende Generalforsamling (protokollen) sendes ut til alle andelseiere, lærer og mentor.
 • Dersom det ble vedtatt endringer i årsrapporten, må den gjøres om og deles ut på nytt til eierne, mentor og lærer.
 • Åsrapporten skal lastes opp på bedriftens side (på ue.no), alternativt sendes på epost til UE i fylket.
 • Etter at dere har lastet opp årsrapporten, må dere klikke på "send melding til Brønnøysundregistrene» for å sende slettemelding.