Ungdomsbedrift

Forretningsplan

Forretningsplanen skrives i starten av UB-året. En god forretningsplan gir dere en retning å arbeide etter, både under selve etableringen og senere når bedriften er godt i gang.

Tips:

 • Forretningsplanen er først og fremst et verktøy for dere selv. Den kan også være nyttig når dere skal presentere ideen deres overfor banker, mentorer, samarbeidspartnere og lignende, samt i konkurranser i regi av Ungt Entreprenørskap.
 • Forretningsplanen bør være et realistisk dokument. Den skal drøfte både styrker og svakheter. Forretningsplanen skal hjelpe dere med å bruke ressursene i bedriften riktig.
 • Forretningsplanen bør inkludere både langsiktige planer og hverdagslige arbeidsoppgaver.
 • Forretningsplanen bør revideres med jevne mellomrom.

Dere kan velge om dere vil skrive en kort forretningsplan eller en lengre versjon. Det kan være lurt å sjekke med læreren deres om han/hun har noen råd og se på hva læreplanen krever. Alle elevene i ungdomsbedriften bør involveres i arbeidet med å utforme forretningsplanen. Medvirkning skaper eierskap og en solid plattform for videre arbeid med ungdomsbedriften.

Dere kan benytte mal for forretningsplan i høyremenyen som utgangspunkt for ungdomsbedriftens forretningsplan.

Et annet alternativ er å benytte Visma sitt tilbud om en gratis nettbasert forretningsplan - tilbudet er tilgjengelig HER  (kryss av for "student")

Det er også mulig å søke opp ulike eksempler på nett og bruke disse som inspirasjon.

Forretningsplanen bør inneholde

 • Forside og innholdsfortegnelse
 • Sammendrag
 • Forretningsidé
 • Mål og visjon
 • Organisering av bedriften
 • Marked og markedsplan
 • Økonomi m/ kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
 • Framdriftsplan
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

Forsiden

Forsiden bør inneholde opplysninger som:

 • Ungdomsbedriftens navn
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass
 • Navn på ansvarlig lærer

Sammendrag

Sammendraget skal være kort, maks 1 A4-side. Her sammenfatter dere hele forretningsplanen med den viktigste informasjonen.

 • Hvilket problem løser bedriften?
 • Hvem opplever problemet (hvem er kunden)?
 • Hvordan løser ungdomsbedriften problemet?
 • Hvordan tjener bedriften penger?
 • Hvem driver bedriften?
 • Visjoner og mål

Forretningsideen

Forretningsideen til bedriften bør formuleres på en enkel og beskrivende måte. Forretningsideen skal gi en kort beskrivelse av hva dere selger (produktet), til hvem (kunder/målgrupper), hvilket behov produktet dekker og hva som er unikt for deres produkt (konkurransefordeler).

Mål og visjon

Det å sette seg mål for arbeidet er viktig for å lykkes. Da har dere noe å strekke dere etter, samtidig som at alle vet hva dere skal jobbe mot. Når dere utformer mål er det viktig at det faktisk er mulig å nå målene og at de er formulert slik at de er konkrete.

En visjon skal være noe å strekke seg etter, og kan tildels være uoppnåelig. En visjon symboliserer dit dere skal, en gang i tiden. Denne trenger ikke være så konkret som det målene er.

Organisering av bedriften

Her kan dere beskrive den interne organiseringen av bedriften deres. Dere bør si noe om hvem som har ansvaret for de ulike ansvarsområdene. Det kan også være interessant å si noen få ord om hvilken kunnskap og erfaring hver ansatt har. Her kan dere gjerne også si noe om bruk av nettverk og hvilke ekstrerne personer/bedrifter dere har knyttet til dere. Lag gjerne et organisasjonskart.

Marked og markedsplan

Beskriv markedet mest mulig konkret gjennom å forklare kundenes behov og markedets antatte størrelse. Finn ut om markedet for produktet er voksende, stagnerende eller synkende. Fortell hvor kundene finnes, hvor mange de er og hvor de kjøper produktene sine i dag. Her skal dere også kortfattet presentere resultatet av markedsundersøkelsen deres. Beskriv markedsføringen deres gjennom en markedsplan. Her kan dere også beskrive hvilke konkurrenter dere har og hvilke produkter dere kommer til å konkurrere med.

Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall

Hva er kapitalbehovet? Sett opp et likviditetsbudsjett. Det forteller hvor mye dere trenger for å klare den løpende driften. Forsøk å lage en realistisk bedømmelse av inntektene. Lag priskalkyler. Sett opp et resultatbudsjett. I et resultatbudsjett setter dere opp hvor mye dere regner med å selge for og hvilke kostnader dere regner med å få. Resultatbudsjett skal forsøke å gi svar på om dere vil tjene penger på virksomheten. Budsjettet kan vise hvilke måneder dere vil få underskudd og hvilke som vil gi overskudd. I begynnelsen har dere normalt underskudd, fordi det tar tid å få opparbeidet omsetningen.

Framdriftsplan

En framdriftsplan viser hvilke aktiviteter dere planlegger å gjennomføre. Dette kan være kick-off, kurs om inkluderende arbeidsliv (IA), studietur, produksjon, deltakelse på salgsmesser osv. Det viktigste med denne planen er at den har sammenheng med de målene dere har satt for produksjon, salg og markedsføring. Tidfest aktivitetene og ansvarliggjør de ansatte. Framdriftsplanen er et hjelpemiddel i planleggingen av driften.

Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

Her skal dere si noe om deres muligheter for å lykkes på lang sikt, dvs. dersom dere fortsetter som en reel bedrift. Har produktet deres mulighet til bli noe markedet etterspør og i motsatt fall hvilke endringer må dere eventuelt gjøre for å få til dette? Dette kan det være vanskelig å si noe om så tidlig på året, men det er allikevel viktig at dere tenker igjennom dette.

En fin innpakning er langt fra nok

En forretningsplan blir ikke god selv om man har en fin layout eller bruker mange flotte bilder. Imidlertid kan en god plan framstå mer attraktiv dersom dere legger ned arbeid i selve utformingen av planen. Her kan det være viktig at dere bruker et språk som er lett å forstå, forsøk å unngå vanskelige faguttrykk. Skriv korrekt (få planen korrekturlest). Sørg for at planen er oversiktlig og lett å finne fram i. Ikke overless planen med detaljer, bruk vedlegg. Vis til kilder og dokumentasjon.

I høyremenyen finner dere eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. Ta gjerne en titt på disse.