Ungdomsbedrift

Ansvarsfordeling

Alle mennesker er flinke til forskjellige ting. Noen er flinke til å komme på nye ideer, noen er empatiske, noen er strukturerte, mens noen liker å gjennomføre og drive prosjektene fremover. Alle er forskjellige og har ulike kvaliteter.

Nøkkelen er å etablere en bedrift hvor vi har personer med mange ulike egenskaper, slik at alle kan gjøre hverandre gode.

Roller i ungdomsbedriften

Alle deltakere i ungdomsbedriften har minst tre roller: andelseier, styremedlem og ansatt i ungdomsbedriften.

1. Andelseier

Alle elevene i ungdomsbedriften skal eie minst en andel hver. Hver enkelt elev i ungdomsbedriften er altså en andelseier.

2. Styremedlem/styreleder

Alle elevene i ungdomsbedriften skal ha en plass i styret. Styret:

  • ansetter daglig leder i ungdomsbedriften 
  • tar alle viktige beslutninger for bedriften
  • har en sentral rolle når bedriften skal legge strategi, lage en visjon og sette hovedmål
  • skal passe på at ungdomsbedriften utvikler seg i ønsket retning og skal løpende kontrollere de økonomiske nøkkeltallene

En av elevene i ungdomsbedriften skal være styreleder. Dette bør ikke være daglig leder.

 Styreleder

  • leder styremøtene
  • ber daglig leder om å innkalle til styremøte og å utforme saksliste

3. Ansatt

Alle elevene i ungdomsbedriften er ansatt i bedriften.

Hvilke ansvarsområder og stillinger trenger dere? Alle ungdomsbedrifter skal ha en daglig leder. I tillegg bør ungdomsbedriften ha en økonomiansvarlig. Videre kan det være aktuelt å ha en personalansvarlig, salgs- og markedsansvarlig, produksjonsansvarlig, innkjøpsansvarlig og miljøansvarlig. Det er til dels forretningsideen som styrer hvilke stillinger dere bør ha. I høyremenyen finner dere en stillingsinstruks for de stillingene som kan være mest aktuelle i en ungdomsbedrift.

Ansettelse av medarbeidere

Ansettelsesprossessen kan legges opp på ulike måter. Styret ansetter først daglig leder. Noen ungdomsbedrifter velger å fordele stillingene mellom medlemmene i bedriften ut fra medlemmenes egenskaper og interesser. Noen ungdomsbedrifter velger å lyse ut stillingene og gjennomføre intervjuer.

Hva er du god til?

Det er lurt at dere avdekker hva som er de ulike personenes styrker og egenskaper før dere fordeler roller og stillinger i bedriften. Dere kan f.eks. sette dere ned i 10 minutter (individuelt) og notere hvilke styrker, egenskaper, interesser, erfaringer og verdier hver og en av dere har. På denne måten får dere et bilde av alle i bedriften og hva hver enkelt er god på.

Dere kan også gjennomføre en øvelse som heter "personlige stiler". Gjennom denne øvelsen kan dere finne ut hvem av dere som har en styrende, støttende, analytisk eller initiativrik stil. UE fylke/lærer må gjennomføre denne øvelsen med dere.

Dersom dere ønsker å gå enda grundigere til verks, så tilbyr UE et støtteprogram som heter "Fra utdanning til jobb", der dere bla. jobber med selvinnsikt og kompetansekartlegging, samt får tips og råd for å skrive en god søknad og CV, og gjennomføre jobbintervju. Ta kontakt med UE fylke for å få mer informasjon om dette programmet.

Søknad

Dersom styret bestemmer seg for å lyse ut stillingene, så må daglig leder lage en utlysing (stillingsannonse). Interesserte søkere sender inn søknader. Søknaden skal vise hvordan søkeren fyller kravene til stillingen og hvorfor han/hun søker (motivasjon). Søknaden skal gi et personlig inntrykk. Søknaden kan også inneholde CV, vitnemål, attester og referanser. En CV er et sammendrag av studier og yrkeskarriere (jobber). En attest er en skriftlig uttalelse om søkeren fra en tidligere arbeidsgiver. En referanse er en person, f.eks. en tidligere arbeidsgiver, som daglig leder kan ringe til for å få en muntlig uttalelse om søkeren.

Intervju

De søkerne som er best kvalifisert, kalles gjerne inn til intervju. Intervjuet har to formål. For det første skal arbeidsgiveren få et bedre bilde av søkeren. Arbeidsgiveren ser om det inntrykket han eller hun har skaffet seg gjennom de objektive kriteriene (vitnemål og attester), stemmer med det bildet som intervjuet gir. Intervjuet skal også gi søkeren et bedre bilde av bedriften. Søkeren bør få en god innføring i hva arbeidet går ut på. Intervjuet skal overbevise søkeren om at hun eller han ønsker stillingen.

Styreleder og daglig leder gjennomfører, eventuelt med bistand fra lærer/mentor, jobbintervjuene.

Ansettelser og arbeidskontrakt

Det er styret som formelt tilsetter medarbeiderne i de ulike stillingene. Ved tilsetting skal det skrives arbeidskontrakt. Etter at eventuelle jobbintervjuer er gjennomført, innkalles det til styremøte der den formelle tilsettingen skjer og det skrives arbeidskontrakt. Alle skal ha en skriftlig arbeidskontrakt. Begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) er ansvarlige for at man har en arbeidskontrakt, men ofte er det arbeidsgiver som utformer kontrakten. Begge parter må være enige om innholdet.