Ungdomsbedrift

Økonomiske rammebetingelser for ungdomsbedrifter

Å drive ungdomsbedrift handler blant annet om å skape verdier gjennom å kjøpe og selge varer og tjenester. Skattemyndighetene i Norge har utviklet et rammeverk som skal være til hjelp for alle ungdomsbedrifter. Last ned faktaflaket i høyremenyen.

Omsetningsgrense

Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap anses å falle inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner.

Reglene er:

 • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid.
 • Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen.
 • Dersom ungdomsbedriften omsetter for mer enn kr. 140 000 vil den kunne bli registreringspliktig for merverdiavgift og skattepliktig for overskuddet. I slike tilfeller må bedriften få veiledning av Skatteetaten. Henvend dere til UE fylke når omsetingen passerer kr. 100 000, så vil UE fylke hjelpe dere med å komme i kontakt med Skatteetaten.

Hva er omsetning?

Omsetningen i en ungdomsbedrift består av alle inntektene som UB-en har i løpet av sin levetid:

 • Inntekter fra salg av varer/tjenester er en del av omsetningen.
 • Alle annonseinntekter og sponsorinntekter er en del av omsetningen. Dette er en inntekt for UB-en mot en gjenytelse. Eksempler på gjenytelser er at UB-en profilerer og/eller omtaler personen/bedriften (som sponser UB-en) på nettsider, i sosiale medier, i informasjonsmateriell, i presentasjoner, på emballasje, på stand etc.

Premiepenger er ikke en del av omsetningen til en UB, så lenge premien er uten noen form for gjenytelse.

Andelskapital

Oppstart av ungdomsbedriften:

En ungdomsbedrift skaffer andelskapital ved oppstart av bedriften. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

En ungdomsbedrift:

 • kan selge andeler for inntil kr. 10 000
 • en andel koster kr. 100
 • alle medlemmene i ungdomsbedriften må eie minst en andel, og kan maksimalt eie to andeler
 • andeler kan også selges til personer utenfor bedriften
 • det er ikke tillatt å drive handel med andelene

Avvikling av ungdomsbedriften:

 • Dersom det er penger igjen når alle regninger er betalt, skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften. Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt.
 • Eventuelt beløp som utbetales til andelseiere utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.

Leverandørgjeld/lån

En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld. Det åpnes likevel for at ungdomsbedrifter kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Bedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det den til enhver tid kan klare å betale tilbake. Dvs. penger i kasse/bank - (minus) allerede pådratt gjeld (leverandørgjeld/skyldig lønn).

Lønn

Ungdomsbedriften skal ikke gjennomføre forskuddstrekk av lønn når samlet utbetaling per person ikke overstiger 10 000 kroner per kalenderår. Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal hele beløpet innberettes (rapporteres) til skattemyndighetene.

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap og må ha tilknyttet seg en person som opptrer som revisor (ofte økonomilærer).

Hensikten med regnskapet er at det skal vise et korrekt bilde av den økonomiske virkeligheten for bedriften. Dere må ha gode rutiner og holde orden. Regnskapet må føres fortløpende slik at oversikten over det bedriften tjener og det den skylder hele tiden stemmer med virkeligheten. Ellers er det fort gjort å bruke mer penger enn bedriften har.

Det er også greit å vite nå i oppstarten at dere skal utarbeide årsrapport under avviklingen av ungdomsbedriften. Årsrapporten skal inneholde årsmelding (tekst), regnskap og revisjonsberetning.