Ungdomsbedrift

Startkapital

Alle bedrifter trenger startkapital for å komme i gang. I oppstartsfasen vil dere kunne få en del utgifter knyttet til markedsundersøkelser, utstyr, innkjøp, lokaler osv. Dette må som regel betales før bedriften kan begynne å selge sine produkter og tjene egne penger. Tenk nøye igjennom hvor mye startkapital dere har behov for, for å kunne komme i gang med ungdomsbedriften. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

En ungdomsbedrift:

  • kan selge andeler for inntil kr. 10 000
  • en andel koster kr. 100
  • alle medlemmene i ungdomsbedriften må eie minst en andel, og kan maksimalt eie to andeler
  • andeler kan også selges til personer utenfor bedriften (maks to andeler per person)
  • det er ikke tillatt å drive handel med andelene

Salg av andeler

Når dere selger andeler må dere gi andelseieren et bevis på at han/hun har kjøpt en andel.

I høyremenyen ligger et andelsbrev som dere skal benytte. Skriv ut dette. Fyll ut all nødvendig informasjon sammen med andelseieren. Andelseieren beholder andelsbrevet, mens ungdomsbedriften beholder informasjonskortet nederst på siden. Ved å selge andeler til utenforstående får dere inn flere eiere, hvilket innebærer at flere personer er interessert i at det går bra for bedriften.

Når dere selger andeler, må dere være nøye med å føre opp hvem dere har solgt andeler til og hvor mange andeler hver enkelt har kjøpt.

Pengene dere får inn fra andelsalget, er ikke en inntekt. Den skal føres som andelskapital (egenkapital) på balansen. Dette er bedriftens egenkapital, en risikokapital. Det betyr at om bedriften går konkurs, kan ikke eierne regne med å få pengene tilbake.

Det er også andre måter å få inn startkapital på, men salg av andeler er det mest vanlige. Andre måter kan være å selge enkle varer eller tjenester (f.eks. salg av hjemmebakte boller, vindusvask, plenklipping) i oppstartsfasen.

Tilbakebetaling av andelskapital

Ved avvikling av ungdomsbedriften skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften. Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital. Dere velger om dere vil gi renter på innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Eventuelt beløp som utbetales til andelseiere utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.