Ungdomsbedrift

Visjon og mål

Når forretningsideen etter hvert begynner å falle på plass, er det lurt at dere formulerer en felles visjon og setter mål for ungdomsbedriften. Det er nødvendig at alle i bedriften går i samme retning og at dere har en felles oppfatning av hva dere ønsker å oppnå.

Visjon

En visjon skal være noe å strekke seg etter, og kan tildels være uoppnåelig. En visjon symboliserer dit dere skal, en gang i tiden. Visjonen trenger ikke være så konkret som det målene er.

Her er noen eksempler:

  • Ungt Entreprenørskaps visjon: "UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier".
  • Ferds visjon: "Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor".

 Flere eksempler på visjoner kan dere finne ved google forskjellig bedrifter.

Kvalitative og kvantitative mål

Når dere utformer mål er det viktig at det faktisk er mulig å nå målene og at de er formulert slik at de er konkrete. En bedrift kan sette både kvalitative og kvantitaive mål. De kvalitative målene er ikke tallfestet, men ofte generelle. Noen slike mål gir uttrykk for hvordan man ønsker å bli oppfattet av markedet. Ett eksempel er: "Vi ønsker å bli oppfattet som en fremtidsrettet og moderne bedrift".

De kvantitative målene er alltid tallfestet. De er konkrete og tidsbestemte og så entydige at både ledelsen og de ansatte har den samme oppfatningen av dem. Disse målene skal være målbare. Eksempler: "Innen tre år skal vi ha en markedsandel på 20 %" eller "Innen utgangen av desember skal vi ha solgt 25 enheter" eller "I løpet av uke 42, skal vi ha tatt 10 telefonsamtaler til potensielle kunder".

SMARTe mål

Ungdomsbedriftens mål kan være både kvantitative og kvalitative, kortsiktige og langsiktige. Det er viktig at alle i gruppen er enige i dem. Dere behøver ikke sette mer enn 5-6 konkrete mål.

I denne forbindelse anbefaler vi å bruke SMART-modellen. Målene skal være:

  • Spesifikke, dvs tydelige og ikke til å misforstå.
  • Målbare, dvs at det skal være mulig å se om man har nådd målene.
  • Ambisiøse, dvs at det skal være noe å strekke seg etter.
  • Realistiske, dvs at de skal være mulige å nå. De skal ikke være for vanskelige.
  • Tidsbestemte, dvs. at det er satt en bestemt dato for når målene skal være nådd.

Øv dere på å sette SMARTe mål og bli enige om hva som er et SMART mål for dere.

Tenk nøye gjennom hva dere ønsker å oppnå i akkurat deres bedrift. Er målet deres å gjøre det bra på messer? Eller ønsker dere å selge flest mulig produkter og å tjene mest mulig penger? Kanskje målet er å få et helt nytt produkt ut på markedet? For noen vil målet være å lære mest mulig om hvordan en bedrift fungerer. Bruk tid på å bli enige om målene dere setter.

Når målene er satt, er det viktig at de blir fulgt opp jevnlig på bedriftsmøter og i medarbeidersamtaler. I disse møtene bør dere gå gjennom målene og diskutere om dere er på rett spor for å nå målene.  Dersom dere ser at dere har feil kurs bør dere diskutere hva årsakene til dette kan være, og om det er noe dere kan gjøre annerledes for å påvirke utfallet. Det kan være lurt å føre en handlingslogg som dere går gjennom på bedriftsmøtene. Handlingene/aktivitetene bør være knyttet opp til målene. Ved å ha jevnlige diskusjoner om mål og måloppnåelse, har dere muligheten til å påvirke kursen.