Ungdomsbedrift

Rammer og økonomiske rammebetingelser

Rammer

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap som brukes innenfor ordinær undervisning. Alle ungdomsbedrifter skal ha en lærer på skolen som forankrer arbeidet med Ungdomsbedrift i undervisningen og som er ansvarlig for at arbeidet foregår innen rammene som er satt.  

 • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes på slutten av skoleåret. 
 • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
 • Det må være minst to deltakere/elever i en ungdomsbedrift.
 • Deltakerne/elevene i en ungdomsbedrift plikter å følge vedtektene for ungdomsbedriften.
 • En ungdomsbedrift betaler registreringsavgiften på kr. 200 til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke. Sjekk med ditt fylke hvilken praksis som gjelder.
 • Omsetningsgrensen* for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. 
 • En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld**

Økonomiske rammebetingelser

Å drive ungdomsbedrift handler blant annet om å skape verdier gjennom å kjøpe og selge varer og tjenester. Skattemyndighetene i Norge har tilrettelagt et rammeverk som skal være til hjelp for alle ungdomsbedrifter.  Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner. Last ned Skattedirektoratets informasjonsskriv i høyremenyen.

*Omsetningsgrense

 • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid (dvs. fra UB-en etableres til den avvikles).
 • Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen.
 • Dersom ungdomsbedriften omsetter for mer enn kr. 140 000 vil den kunne bli registreringspliktig for merverdiavgift og skattepliktig for overskuddet. I slike tilfeller må bedriften få veiledning av Skatteetaten. Henvend dere til UE fylke når omsettingen passerer kr. 100 000, så vil UE fylke hjelpe dere med å komme i kontakt med Skatteetaten.

Hva er omsetning?

Omsetningen i en ungdomsbedrift består av alle inntektene som UB-en har i løpet av sin levetid:

 • Inntekter fra salg av varer/tjenester er en del av omsetningen.
 • Alle annonseinntekter og sponsorinntekter er en del av omsetningen. Dette er en inntekt for UB-en mot en gjenytelse. Eksempler på gjenytelser er at UB-en profilerer og/eller omtaler personen/bedriften (som sponser UB-en) på nettsider, i sosiale medier, i informasjonsmateriell, i presentasjoner, på emballasje, på stand etc.

Premiepenger er ikke en del av omsetningen til en UB, så lenge premien er uten noen form for gjenytelse.

**Gjeld

En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld. Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Ungdomsbedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake. Dvs. penger i kasse/bank - (minus) allerede pådratt gjeld (leverandørgjeld/skyldig lønn).

Andelskapital

En ungdomsbedrift skaffer andelskapital ved oppstart av bedriften. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

En ungdomsbedrift:

 • kan selge andeler for inntil kr. 10 000
 • en andel koster kr. 100
 • alle deltakerne/elevene i ungdomsbedriften bør eie en andel
 • andeler kan også selges til personer utenfor ungdomsbedriften
 • én person kan eie maks to andeler 
 • det er ikke tillatt å drive handel med andelene

Når ungdomsbedriften avvikles på slutten av skoleåret:

 • Dersom det er penger igjen når alle regninger er betalt, skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften. Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt.
 • Eventuelt beløp som utbetales til andelseiere utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.

Lønn

Ungdomsbedriften skal ikke gjennomføre forskuddstrekk av lønn når samlet utbetaling per person/elev ikke overstiger kr. 10 000 per kalenderår. Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal hele beløpet innberettes (rapporteres) til skattemyndighetene.

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap og må ha knyttet til seg en voksenperson som opptrer som revisor (kan være en foresatt, lærer eller en annen ekstern person med økonomikompetanse).

Hensikten med regnskapet er at det skal vise et korrekt bilde av den økonomiske virkeligheten for bedriften. Dere må ha gode rutiner og holde orden. Regnskapet må føres fortløpende slik at dere har oversikt og kontroll. Ellers er det fort gjort å bruke mer penger enn bedriften har.

Under avviklingen av ungdomsbedriften, skal dere lage årsrapport. Årsrapporten skal inneholde årsmelding (tekst), regnskap og revisjonsberetning.