Ungdomsbedrift

Budsjett

En bedrift har lyst til å tjene, ikke tape penger. Det er derfor viktig at dere i oppstarten av ungdomsbedriften setter opp et budsjett der dere fører opp hvilke inntekter og utgifter dere regner med å ha i løpet av skoleåret.

Budsjettering handler om å planlegge øknomien i bedriften og hjelper dere til å sette økonomiske mål. Budsjettering handler i hovedsak om to budsjetter: resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.

Budsjetteringsarbeidet starter ofte med kalkulasjon. Å kalkulere handler om å beregne pris og kostnader på varen/tjenesten dere skal selge. Se eksempel på produktkalkyle i høyremenyen. Hvor stort salg må dere ha før dere begynner å tjene penger? Nullpunktet/break even er der inntektene er like store som kostnadene.

Resultatbudsjett

Resultatbudsjettet forteller om inntekter og kostnader. Sett opp hvilke inntekter dere håper på (antall varer/tjenester dere har som mål å selge og hvilken pris dere vil ha for varene/tjenestene). Sett også opp hvilke kostnader dere vil ha (produktutvikling, produksjon, innkjøp av utstyr, utgifter til markedsføring, samt andre kostnader knyttet til selve driften).

Sum beregnede inntekter - sum beregnede kostnader = forventet overskudd

Likviditetsbudsjett

Det er viktig å være i stand til å kunne betale regninger før de forfaller. Sett opp en oversikt over hvilke inntekter og hvilke kostnader dere har for hver måned. Kunsten er å sørge for at dere har nok penger på riktig tidspunkt slik at dere får betalt regningene i rett tid. Det er ofte slik at en bedrift har kostnader og lite inntekter i oppstarten. Dere bør sørge for å få inn andelskapital og eventuelle annonse-/sponsorinntekter så fort som mulig. Dette er midler dere kan bruke på varekjøp før salgsinntektene ruller inn. Husk at annonse-/sponsorinntekter ikke er andelskapital, men inntekter (omsetning) i en ungdomsbedrift.

NB! En ungdomsbedrift skal ikke pådra seg gjeld. Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Bedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det den til enhvertid kan klare å betale tilbake. Dvs. penger i kasse/bank - (minus) allerede pådratt gjeld (leverandørgjeld/skyldig lønn).