Ungdomsbedrift

Daglig drift og styremøter

Daglig drift

Daglig drift handler om hvordan dere organiserer det daglige arbeidet i ungdomsbedriften. Noen bedrifter starter dagen med et morgenmøte hver dag. Andre bedrifter har ukentlige møter. Dere må finne en løsning som fungerer for dere. På slike interne møter er det vanlig at ansatte forteller om status, resultater og planer innenfor sitt ansvarsområde. Ved å presentere ulike arbeidsoppgaver for hverandre, får dere tilbakemelding, tips og gode råd. Dere kan diskutere sakene og ta beslutninger i fellesskap. Dere må også bli enige om hvem som har ansvar for å følge opp de beslutninger som blir gjort

Styremøter

Det er vanlig å gjennomføre styremøter ca 1 gang per måned. Som navnet sier, er dette et møte for bedriftens styre. Her drøftes hvordan man skal styre bedriften fram mot de mål som er satt. På styremøtet skal man evaluere det som er gjort og planlegge hva som skjer i fremtiden. Framdriftsplanen er et viktig verktøy i denne sammenheng.

Et styremøte skiller seg fra et administrativt møte/internmøte i bedriften. Styremøtet skal være formelt. Det er greit med noen regler slik at dere ikke ender opp med lange diskusjoner som ikke fører fram til konkrete vedtak.

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte skal sendes ut minst en uke i forveien. Innkallingen skal inneholde saksliste, sted og tid for møtet. Mentor bør også få innkalling. Sakslista utarbeides av daglig leder med innspill fra de øvrige medlemmene.

Sakslista bør inneholde følgende saker:

  • Referat fra forrige møte
  • Rapport fra avdelingene
  • Økonomi
  • Nye saker
  • Eventuelt

Alle styremedlemmer forventes å delta på styremøtet.

Gjennomføring av styremøtet

Styreleder er møteleder eller ordstyrer og ønsker alle velkommen, og spør deretter om noen har kommentarer til innkalling og saksliste. Forslag til nye saker settes opp på sakslista under eventuelt. Møteleder erklærer så innkalling og saksliste for godkjent. Det er nå ikke lov å komme med flere saker på dette møtet. Deretter velger dere referent.

Ordstyrer lytter til alle synspunkter under hver sak og prøver å sammenfatte hva dere er kommet fram til slik at det kan fattes et vedtak. De som ønsker ordet viser det ved å gi et tegn. Alle vedtak gjøres ved simpelt flertall. Det betyr at det forslaget som får flest stemmer, blir valgt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Referenten skal skrive referat fra møtet og det viktigste å få med seg er hvilke vedtak bedriften fatter under hver sak. I referatet skal det noteres hvem som var tilstede på møtet og hvem som var fraværende. Referatet skrives underveis på møtet og sendes ut til alle medlemmene i bedriften, lærer og mentor når møtet er over. På slutten av møtet bør dere sette dato for neste styremøte og en plan for hva som skal gjøres av oppgaver fram til neste styremøte.