Ungdomsbedrift

Avviklingen skritt for skritt

1. Avslutt produksjon og salg

Produksjonen må avsluttes i tide og dere må prøve å få solgt ut hele varelageret. Kanskje må dere sette ned prisen og ha et opphørssalg? Klarer dere ikke å få solgt ut alt, skal lageret deles mellom eierne.

2. Betal alle fakturaer 

Dersom dere vet at det er noen fakturaer dere ikke har mottatt, så må dere purre opp disse og betale. 

3. Avslutt alle kontrakter

Dersom dere har noen løpende avtaler om f. eks. levering av varer/tjenester skal disse avsluttes. Også avtaler med mentorer, skolen, etc. må avsluttes. 

4. Avslutt bankkontoen

Bankkontoen skal gjøres opp av de som har disposisjonsrett til kontoen. Dette gjøres før generalforsamling og renteinntekter etc. legges inn i regnskapet. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner (innskudd/betalinger) på den, så vær helt sikker på at dere har gjort ferdig alt før dere går til banken.

I noen fylker tilfaller uoppgjorte UB-kontoer Ungt Entreprenørskap. Ta kontakt med UE i ditt fylke for mer informasjon.

5. Avslutt regnskapet - fordeling av overskudd i henhold til vedtekter

Avslutt bokføringen og sett opp balanse og resultatregnskap. Regnskapet med oversikt over fordeling av overskudd, skal legges fram for generalforsamlingen.

  • Bli enige om hva dere skal gjøre med en eventuell varebeholdning. Skal den selges eller skal den nedskrives til verdi 0,- og gis bort/fordeles blant medlemmene?
  • Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital dersom bedriften går med overskudd. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Dersom ungdomsbedriften betaler tilbake mer enn innskutt andelsbeløp til en ekstern andelseier (dvs. en som ikke er elev i UB-en), så vil et eventuelt beløp som utbetales utover tidligere innbetalt andelskapital kunne være skattepliktig.
  • Overskuddet forvaltes slik dere bestemte og skrev i ungdomsbedriftens vedtekter på starten av skoleåret. Overskuddet kan brukes til studietur/kompetansetiltak* for alle elevene i bedriften, utbetales som lønn** til alle elevene i ungdomsbedriften og/eller så kan hele/deler av overskuddet gis bort til et veldedig formål***. Lærer og mentor skal ikke ha lønn fra ungdomsbedriften.

*Studietur og kompetansetiltak (f.eks deltakelse på kurs) som har en faglig relevans for ungdomsbedriften er ikke å anse som lønn til den enkelte elev. Reiser av mer feriemessig karakter sees på som lønn til den enkelte elev som deltar.

**Lønn: Ungdomsbedriften kan utbetale 10.000 kroner per person/elev i lønn per kalenderår. Ungdomsbedriften skal da ikke gjennomføre forskuddstrekk av lønn. Lønn utbetales mot kvittering/lønnsslipp. Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal hele beløpet innberettes (rapporteres) til skattemyndighetene.

Innberetning av lønn gjøres av den eleven i ungdomsbedriften som er registrert som kontaktperson i Altinn. Innberetning av lønn gjøres da via Forenklet a-melding A05. Forenklet a-melding i Altinn

Dersom ungdomsbedriften skal utbetale lønn på mer enn 10.000 kroner per person/elev, må ungdomsbedriften skaffe elektronisk skattekort til de aktuelle personene/elevene. Det er da den eleven i ungdomsbedriften som er registrert som kontaktperson i Altinn som kan laste ned skattekort i Altinn HER.

***Veldedig formål: Utbetaling av overskudd til allment kjente veldedige formål vil kunne skje uten noen beskatning av innehaverne.

6. Innhent revisjonsberetning

Kontakt "revisor" (kan være en lærer eller en annen voksenperson som har kunnskap om regnskap) og legg fram årsregnskapet med bilag, slik at han/hun får godkjent det. "Revisor" skal bekrefte skriftlig at han/hun har gjennomgått regnskapet og funnet det i orden. Denne bekreftelsen legges fram for generalforsamlingen. 

7. Fullfør årsrapporten

Skriv ferdig årsrapporten, denne skal legges fram for generalforsamlingen.

8. Avhold generalforsamling

I alle selskap og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes årlig generalsforsamling. Dette gjelder også for ungdomsbedrifter. Dere avholder årlig generalforsamling når ungdomsbedriften avvikles på slutten av skoleåret

9. Last opp årsrapporten & revisjonsberetning og meld sletting til Brønnøysundregistrene

Når generalforsamlingen er avholdt, skal ungdomsbedriften laste opp årsrapporten og revisjonsberetningen på bedriftens side:

 

                          Logg inn på bedriftens side

 

Etter at dere har lastet opp årsrapporten og revisjonsberetningen på bedriftens side, må dere klikke på "Send melding til Brønnøysundregistrene» for å sende slettemelding. Det er den eleven som registrerte ungdomsbedriften i Altinn, som logger seg inn i Altinn via bedriftens side. (Eleven må  ha MinID tilgjengelig for å logge seg inn i Altinn). Når eleven er logget inn i Altinn, klikk på "Melde sletting" og følg instruksene som blir gitt. Dere vil bli bedt om å laste opp "Avviklingsdokument" mens dere er i Altinn. Avviklingsdokumentet er tilgjengelig på bedriftens side. I høyremenyen finner dere en oppskrift på hva som skal gjøres.

Årsrapporten bør lastes opp og slettemelding sendes inn i løpet av mai måned.

10. Avvikling og godkjenning av ungdomsbedriften gjøres av Ungt Entreprenørskap

Når dere har lastet opp årsrapporten, mottar Ungt Entreprenørskap i deres fylke en beskjed om at ungdomsbedriften har lastet opp årsrapporten. Ungt Entreprenørskap vil da avvikle ungdomsbedriften. Dersom årsrapporten er i orden vil UE godkjenne avviklingen, og UE sender attester til ansvarlig lærer. Dersom årsrapporten er ufullstendig, vil UE sette status «avviklet, ikke godkjent» og attester sendes ikke ut.

11. Attest fra Ungt Entreprenørskap

Attester blir sendt til ansvarlig lærer, som deler dem ut ved en passende anledning. Ta godt vare på din attest. Den er et viktig bilag til CV-en din  når du søker jobb.  

12. Evaluering

På slutten av skoleåret, kan det være lurt å gjøre en evaluering av hva dere har lært gjennom å drive deres egen ungdomsbedrift. Evalueringen kan gjøres hver for dere og/eller i fellesskap.

Dere kan for eksempel gjøre en vurdering av:

  • UB-ens/min evne til å være kreativ 
  • UB-ens/min evne til å ta initiativ til nye aktiviteter og arbeidsoppgaver
  • UB-ens/min evne til å gjennomføre arbeidsoppgaver
  • UB-ens/min evne til å ta ansvar for arbeidsoppgaver
  • UB-ens/min evne til å samarbeide internt og eksternt
  • UB-ens/min evne til å løse problemer
  • UB-ens/min selvtillit

I høyremenyen ligger et evalueringsskjema som dere kan benytte.