Ungdomsbedrift

Generalforsamling

I alle bedrifter og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes en årlig generalsforsamling. Dette gjelder også for ungdomsbedrifter. Dere avholder deres generalforsamling når bedriften skal avvikles mot slutten av skoleåret.

I generalforsamlingen legges årsrapporten (årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning) frem og godkjennes. 

Generalforsamlingen gjennomføres stort sett som et styremøte.

Forarbeid

Det er en del forarbeid før generalforsamlingen kan avholdes. Alle som har kjøpt andeler i ungdomsbedriften skal ha innkalling. I tillegg har lærer og mentor mulighet til å delta.

Husk:

  • Innkallingen sendes ut to uker før møtet. 
  • Å booke et møterom.
  • Årsrapporten må være ferdig og sendt ut til alle eierne før møtet.
  • Årsregnskapet skal være avsluttet og revidert. 
  • Dere bør ha klar et forslag til ordstyrer og referent før møtet starter.

Saksliste

Sak 1: Velkommen og godkjenning av innkalling.

Sak 2: Konstituering med valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning. Tilbakebetaling av andeler og fordeling av overskudd.

Sak 4: Godkjenning av årsrapport.

Sak 5: Takk til mentor og lærer.

Gjennomføring av møtet

Daglig leder eller styreleder ønsker alle velkommen og spør om noen har innvendinger til innkallingen.

Deretter går daglig leder/styreleder over til sak 2 og kommer med forslag til de som skal velges.

Ordstyrer fortsetter til sak 3 og gir ordet til bedriftens økonomiansvarlig som forklarer regnskapet slik det står i årsrapporten. Årsregnskapet skal være gjennomgått av revisor og revisor skal ha levert en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen legges også fram for generalforsamlingen. Økonomiansvarlig begrunner hvordan bedriftens overskudd skal disponeres: A) tilbakebetaling av andeler til alle andelseiere, og B) fordeling av overskudd i henhold til ungdomsbedriftens vedtekter. Vedtaket protokollføres av referenten.

Ordstyrer går videre til sak 4 og ber daglig leder gi et resyme av årsberetningen. Er det noen av eierne som ønsker endring i teksten må det protokollføres. Årsrapporten godkjennes og vedtaket protokollføres av referenten.

Avslutningsvis tar ordstyrer sak 5 med å takke mentor og lærer. Det er også mulighet for å gi ordet til lærer og mentor for en sluttkommentar. Møtet heves av ordstyrer når sakslisten er gjennomført.

Etterarbeid

Husk:

  • Referat fra avsluttende Generalforsamling (protokollen) skal underskrives av de to som ble valgt innledningsvis på møtet.
  • Referat fra avsluttende Generalforsamling (protokollen) sendes ut til alle andelseiere, lærer og mentor.
  • Dersom det ble vedtatt endringer i årsrapporten, må den gjøres om og deles ut på nytt til eierne, mentor og lærer.
  • Åsrapporten skal lastes opp på bedriftens side (på ue.no), alternativt sendes på epost til UE i fylket.
  • Etter at dere har lastet opp årsrapporten, må dere klikke på "send melding til Brønnøysundregistrene» for å sende slettemelding.