Ungdomsbedrift

Startkapital

De fleste bedrifter trenger startkapital for å komme i gang. I oppstartsfasen kan dere ha noen utgifter knyttet til markedsundersøkelser, innkjøp av utstyr eller materiell osv. Dette må som regel betales før bedriften kan begynne å selge sine produkter og tjene egne penger. Tenk  igjennom om dere trenger startkapital og eventuelt hvor mye dere har behov for, for å kunne komme i gang. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

En ungdomsbedrift:

  • kan selge andeler for inntil kr. 10 000
  • en andel koster kr. 100
  • alle medlemmene i ungdomsbedriften bør eie en andel, og kan maksimalt eie to andeler
  • andeler kan også selges til personer utenfor bedriften (maks to andeler per person)
  • det er ikke tillatt å drive handel med andelene

Salg av andeler

Når dere selger andeler må dere gi andelseier (= personen som kjøper en andel) et bevis på at han/hun har kjøpt en andel.

I høyremenyen ligger et andelsbrev som dere skal benytte. Skriv ut dette. Fyll ut all nødvendig informasjon sammen med andelseier. Andelseier beholder andelsbrevet, mens ungdomsbedriften beholder informasjonskortet nederst. For en andelseier er pengene han/hun investerer i ungdomsbedriften å anse som "risikokapital" - dvs. andelseier får ikke pengene tilbake dersom ungdomsbedriften ikke går med overskudd.

Når dere selger andeler, må dere være nøye med å føre opp hvem dere har solgt andeler til og hvor mange andeler hver enkelt person har kjøpt. 

Pengene dere får inn fra andelsalget, er ikke en inntekt. Den skal føres som andelskapital (egenkapital) på balansen. Dette er bedriftens egenkapital. 

Det er også andre måter å få inn startkapital på, f.eks. å selge enkle varer eller tjenester (f.eks. salg av vafler, vindusvask, plenklipping).

Tilbakebetaling av andelskapital

Ved avvikling av ungdomsbedriften skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften dersom ungdomsbedriften går med overskudd. Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital.  Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt.

NB: Dersom dere velger å gi andelseier renter på innskutt andelskapital, så vær oppmerksom på at beløpet som utbetales til andelseier utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.