Ungdomsbedrift

Visjon og mål

Når forretningsideen etter hvert begynner å falle på plass, er det lurt at dere formulerer en felles visjon og setter mål for ungdomsbedriften. Det er nødvendig at dere er enige om hva dere ønsker å oppnå.

Visjon

En visjon skal være noe å strekke seg etter, og kan tildels være uoppnåelig. En visjon symboliserer dit dere skal, en gang i tiden. Visjonen trenger ikke være så konkret som det målene er.

Her er noen eksempler:

  • Ungt Entreprenørskaps visjon: "UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier".
  • Ferds visjon: "Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor".

 Flere eksempler på visjoner kan dere finne ved google forskjellig bedrifter.

Kvalitative og kvantitative mål

Når dere utformer mål er det viktig at det faktisk er mulig å nå målene og at de er formulert konkret. En bedrift kan sette både kvalitative og kvantitaive mål.

Et kvalitativt mål er beskrivende og handler ofte om kvalitet. Eksempel: "Vi skal yte god service til våre kunder". Dette kan måles ved å utføre en spørreundersøkelse blant kundene der man spør kundene om hvor tilfreds de er med servicen.

Et kvantitativt mål er alltid tallfestet. Målet kan tallfestes i antall, kroner, prosent eller lignende. Eksempel: "Innen utgangen av desember skal vi ha solgt 25 produkter" eller "Innen uke 42, skal vi ha tatt 10 telefonsamtaler til potensielle kunder". Dette kan måles ved å registrere antallet solgte produkter eller antallet telefonsamtaler.

SMARTe mål

Dere bør bruke SMART-modellen når dere setter mål, det betyr at målene skal være:

  • Spesifikke, dvs. tydelige og ikke til å misforstå.
  • Målbare, dvs. at det skal være mulig å vurdere om man har nådd målene.
  • Ambisiøse, dvs. at det skal være noe å strekke seg etter.
  • Realistiske, dvs. at de skal være mulige å nå. De skal ikke være for vanskelige.
  • Tidsbestemte, dvs. at det er satt en bestemt dato for når målene skal være nådd.

Tenk nøye gjennom hva dere ønsker å oppnå i akkurat deres bedrift. Er målet deres å gjøre det bra på et mesterskap? Eller ønsker dere å selge flest mulig produkter og å tjene mest mulig penger? Kanskje målet er å få et helt nytt produkt ut på markedet? For noen vil målet være å lære mest mulig om hvordan en bedrift fungerer. 

Når målene er satt, er det viktig at de blir fulgt opp jevnlig på bedriftsmøter og i medarbeidersamtaler. I disse møtene bør dere gå gjennom målene og diskutere om dere er på rett spor.  Dersom dere ser at dere har feil kurs bør dere diskutere hva årsakene til dette kan være, og om det er noe dere kan gjøre annerledes for å påvirke utfallet. Det kan være lurt å føre en handlingslogg som dere går gjennom på bedriftsmøtene. Handlingene/aktivitetene bør være knyttet opp til målene. Ved å ha jevnlige diskusjoner om mål og måloppnåelse, har dere muligheten til å påvirke kursen.