Til hovedinnhold

Generalforsamling

Slik gjennomfører dere generalforsamlingen like før ungdomsbedriften legges ned.


I generalforsamlingen legges årsrapporten og revisjonsberetning frem og godkjennes.

Forarbeid

Det er en del forarbeid før generalforsamlingen kan avholdes. Alle som har kjøpt andeler i ungdomsbedriften skal ha innkalling. I tillegg kan dere invitere lærer og mentor.

Husk:

 • Innkalling til møtet (med saksliste) sendes ut to uker før møtet.
 • Årsrapporten og revisjonsberetningen må være ferdig og sendt ut til alle eierne før møtet.
 • Å booke et møterom.
 • Dere bør ha klar et forslag til ordstyrer og referent før møtet starter.

Saksliste

 • Sak 1: Velkommen og godkjenning av innkalling.
 • Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.
 • Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning. Tilbakebetaling av andeler og fordeling av overskudd.
 • Sak 4: Godkjenning av årsrapport.
 • Sak 5: Vedtak om avvikling av bedriften
 • Sak 6: Takk til mentor og lærer.

Gjennomføring av møtet

Daglig leder eller styreleder ønsker alle velkommen og spør om noen har innvendinger til innkallingen.

Deretter går daglig leder/styreleder over til sak 2 og kommer med forslag til de som skal velges. Ordstyrer overtar møteledelsen.

Ordstyrer fortsetter til sak 3 og gir ordet til bedriftens økonomiansvarlig som forklarer regnskapet slik det står i årsrapporten. Årsregnskapet skal være gjennomgått av revisor og revisor skal ha levert en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen legges også fram for generalforsamlingen. Økonomiansvarlig begrunner hvordan bedriftens overskudd skal disponeres: A) tilbakebetaling av andeler til alle andelseiere, og B) fordeling av overskudd i henhold til ungdomsbedriftens vedtekter. Vedtak protokollføres av referenten.

Ordstyrer går videre til sak 4 og ber daglig leder gi et resyme av årsberetningen. Er det noen av eierne som ønsker endring i teksten må det protokollføres. Årsrapporten godkjennes og vedtaket protokollføres av referenten.

Sak 5 er et formelt vedtak om å avvikle bedriften.

Avslutningsvis tar ordstyrer sak 6 med å takke mentor og lærer. Det er også mulighet for å gi ordet til lærer og mentor for en sluttkommentar. Møtet heves av ordstyrer når sakslisten er gjennomført.

Protokollen skal underskrives av de to som ble valgt innledningsvis på møtet.

Etterarbeid

Husk:

 • Protokollen sendes ut til alle andelseiere, lærer og mentor.
 • Dersom det ble vedtatt endringer i årsrapporten, må den gjøres om og deles ut på nytt til eierne, mentor og lærer.
 • Daglig leder går til "Min bedrift", og sender inn slettemelding til Brønnøysundregisteret, og laster opp årsrapport og revisorbekreftelse.