Til hovedinnhold

Regler

Hvilke rammer og regler gjelder for en ungdomsbedrift?


Generelle regler

 • En ungdomsbedrift må være tilknyttet en lærer på skolen, som får rollen "ansvarlig lærer"
 • En ungdomsbedrift etableres og avsluttes i løpet av ett skoleår
 • Deltakerne i en ungdomsbedrift kan kun bestå av elever i videregående opplæring
 • Det skal være minst to elever i ungdomsbedriften
 • Elevene i ungdomsbedriften etablerer et sett vedtekter som ungdomsbedriften følger
 • Ungdomsbedriften må ikke overstige inntekts- og omsetningsgrensen i løpet av bedriftens levetid. Denne grensen er satt til kr. 140.000
 • Minimumsoppgavene er obligatorisk for ungdomsbedriften, ut over det kan lærer og dere selv bestemme hvilke andre oppgaver dere vil gjøre

Inntekts- og omsetningsgrensen

Beløpsgrensen både for inntekt og omsetning for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift dersom ungdomsbedriften holder seg innenfor denne grensen.

Inntekt og omsetning som skal bokføres i regnskapet:

 • Omsetning av varer og tjenester bokføres som "Salgsinntekt"
 • Sponsor- og reklameinntekter bokføres som "Salgsinntekt"
 • Premier bokføres som "Annen inntekt"
 • Gaver bokføres som "Annen inntekt"

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap.
Les mer om regnskap her.


Gjeld

En ungdomsbedrift skal ikke pådra seg gjeld.

Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt (leverandørgjeld). Ungdomsbedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake.


Overskudd

Dersom ungdomsbedriften går med overskudd, så skal dere bruke overskuddet slik dere bestemte og skrev i ungdomsbedriftens vedtekter.

Vedtektene skrev dere på starten av skoleåret når dere registrerte ungdomsbedriften.

Et eventuelt overskudd kan brukes til:

 • studietur/kompetansetiltak for alle elevene i ungdomsbedriften og/eller
 • lønn til alle elevene i ungdomsbedriften og/eller
 • gi bort hele/deler av overskuddet til et veldedig formål

Lærere har ikke mulighet til å bruke overskuddet i en ungdomsbedrift til andre formål/goder eller kreve å få lønn fra en ungdomsbedrift.


Lønn

Elevene i en ungdomsbedrift kan ta ut lønn dersom ungdomsbedriften går med overskudd.

Ungdomsbedriften kan utbetale inntil 10 000 kroner per elev/medarbeider i lønn per kalenderår uten å trekke skatt skatt, eller at beløpet skal telle med i frikortbeløpet. Lønn utbetales mot lønnsslipp. Dersom det utbetales mer enn 10 000 kroner per elev/medarbeider i et kalenderår må ungdomsbedriften hente inn frikort/skattekort for eleven/medarbeideren og innberette lønn (se nedenfor under spørsmål).

Spørsmål