Til hovedinnhold

Årsrapport og regnskap

Tips for å avslutte regnskapet.


Økonomiansvarlig skal avslutte bokføringen og sette opp balanse og resultatregnskap.

Husk:

Varebeholdning: Bli enige om hva dere skal gjøre med en eventuell varebeholdning. Skal den selges eller skal den nedskrives til verdi 0,- og gis bort/fordeles blant elevene/deltakerne i ungdomsbedriften?

Andelskapital: Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital dersom bedriften går med overskudd. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Dersom ungdomsbedriften betaler tilbake mer enn innskutt andelsbeløp til en ekstern andelseier (dvs. en som ikke er elev i ungdomsbedriften), så vil et eventuelt beløp som utbetales utover tidligere innbetalt andelskapital kunne være skattepliktig.

Overskuddet forvaltes slik dere bestemte og skrev i ungdomsbedriftens vedtekter på starten av skoleåret når dere registrerte bedriften.

Overskuddet kan brukes til: 1) studietur/kompetansetiltak for alle elevene i bedriften og/eller 2) lønn til alle elevene i ungdomsbedriften og/eller 3) gi bort hele/deler av overskuddet til et veldedig formål.

Lærer og mentor skal ikke ha lønn fra ungdomsbedriften.

Les mer: