Til hovedinnhold

Styremøte

På styremøtet drøfter styret hvordan man skal styre bedriften fram mot de mål som er satt


Det er vanlig å gjennomføre styremøter ca 1 gang per måned. Her drøftes hvordan man skal styre bedriften fram mot de mål som er satt. På styremøtet skal styret evaluere det som er gjort og planlegge hva som skjer i fremtiden - på et overordnet nivå.

Alle elevene i ungdomsbedriften har en plass i styret.

Et styremøte skiller seg fra et administrativt møte/internmøte i bedriften. Styremøtet skal være formelt og her gjøres vedtak.

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte skal sendes ut til alle styremedlemmene minst en uke i forveien. Innkallingen skal inneholde saksliste, sted og tid for møtet. Mentor og lærer bør også få innkalling. Sakslista utarbeides av daglig leder med innspill fra de øvrige medlemmene.

Sakslista bør inneholde følgende saker:

  • Referat fra forrige møte
  • Rapport fra avdelingene
  • Økonomi
  • Eventuelt

Alle styremedlemmer forventes å delta på styremøtet.

Gjennomføring av styremøtet

Styreleder er møteleder eller ordstyrer og ønsker alle velkommen, og spør deretter om noen har kommentarer til innkalling og saksliste. Forslag til nye saker settes opp på sakslista under eventuelt. Møteleder erklærer så innkalling og saksliste for godkjent. Det er nå ikke lov å komme med flere saker på dette møtet. Deretter velger dere referent.

Ordstyrer lytter til alle synspunkter under hver sak og prøver å sammenfatte hva dere er kommet fram til slik at det kan fattes et vedtak. De som ønsker ordet viser det ved å gi et tegn. Alle vedtak gjøres ved simpelt flertall. Det betyr at det forslaget som får flest stemmer, blir valgt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Referenten skal skrive referat fra møtet og det viktigste å få med seg er hvilke vedtak bedriften fatter under hver sak. Referatet sendes ut til alle medlemmene i bedriften, lærer og mentor når møtet er over. På slutten av møtet bør dere sette dato for neste styremøte og en plan for hva som skal gjøres av oppgaver fram til neste styremøte.